Niezatapialni Podaj Dalej
Niezatapialny Kanał RSS
Kontakt
Pytania do prawnika
iWebReader

Opieka nad niepełnosprawną córką a dodatkowe świadczenia.  


Witam. Jestem obecnie na rencie strukturalnej. Mam pełnoletnią niepełnosprawną córkę która jest na rencie socjalnej i z powodu znacznej niepełnosprawności pobiera zasiłek pielęgnacyjny. Czy mogę w związku brakiem możliwości podjęcia dodatkowej pracy z powodu opieki nad córką starać się o świadczenie pielęgnacyjne lub inny dodatek ? Mój sąsiad rolnik z 20ha pobiera takie świadczenie na swoją córkę. Włodek
Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych o świadczenie pielęgnacyjne mógłby Pan się starać jako ojciec niepełnoletniej, który nie podjął się zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną córką jako osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest jednak jedno ALE. W myśl art. 17 ust. 5 tej samej ustawy świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone m.in. prawo do renty. Pod pojęciem renty ustawa rozumie także renty strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które regulują m.in. przyznawanie rent strukturalnych. W związku z tym, w Pana przypadku uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego byłoby niemożliwe w związku z ustalonym prawem do renty socjalnej. 
Z pozostałych źródeł może Pan starać się sam bądź w imieniu swojej córki o następującą pomoc:
1. Z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)-
1) Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje też osobie uczącej się (w rozumieniu ustawy) w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

zasiłek rodzinny należy się, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł na miesiąc. Jednakże w Pańskim przypadku, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może być większa niż 583 zł.
Zasiłek przysługuje również osobom, których dochód przekracza wyżej wymienione stawki o kwotę niższą lub równą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany. Musi być jednak spełniony warunek: zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym (czyli dwa razy z rzędu) zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Wysokość zasiłku rodzinnego:
a) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Ponadto zasiłek rodzinny może ulec zwiększeniu w związku z Pańską sytuacją. I tak: wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

2. Z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.):
1) Zasiłek stały z pomocy społecznej-
o tą pomoc mógłby starać się tylko Pan, jako osoba pełnoletnia, pod warunkiem, iż jest Pan, bądź to:
a) osobą samotnie gospodarującej, niezdolną do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolną do pracy, jeżeli Pański dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
bądź:
b) osobą pozostającą w rodzinie, niezdolną do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli Pański dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały skierowany jest do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Warunki, które musiałby Pan wykazać we wniosku:
niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy; spełnienie kryterium dochodowego- dochód osoby uprawnionej oraz dochód na osobę w rodzinie musi być niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie- to, czy Pan spełnia to kryterium należałoby ustalić w miejscowym GOPSie lub MOPSie- mimo, iż ustawa wskazuje wysokość kryterium dochodowego w rodzinie na kwotę nieprzekraczającą 316 zł, to poszczególne samorządy mają prawo tą kwotę podwyższać- dlatego ten warunek powinien Pan ustalić we własnym zakresie.

Wysokość pomocy:
Wysokość zasiłku stałego stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie, z tymże kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Kto udziela pomocy:
organ zarządzający jednostki samorządu terytorialnego- wójt, burmistrz, prezydent (lokalna komórka: GOPS, MOPS)

Zbieg z innymi źródłami pomocy:
zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
2) zasiłek okresowy-
w tym przypadku to Pan mógłby wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku okresowego w imieniu rodziny.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kto może starać się o pomoc:
rodzina, mieszkająca pod wspólnym dachem.

Warunki, które należałoby wykazać we wniosku:
długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego; kryterium dochodowe. Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Wysokość pomocy:
do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Tak ustalona kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
a) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
b) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Ponadto kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy:
Okres pobierania zasiłku ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Kto udziela pomocy:
organ zarządzający jednostki samorządu terytorialnego- wójt, burmistrz, prezydent (lokalna komórka: GOPS, MOPS).

Zbieg z innymi źródłami pomocy:
Brak takiego zbiegu

3) zasiłek celowy
Udzielany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu

Kto może starać się o pomoc:
każdy z członków rodziny bądź cała rodzina mieszkająca pod wspólnym dachem, jeżeli zostały poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Warunki, które należałoby wykazać we wniosku:
wykazanie zaistnienia potrzeby zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, związanej z pokryciem części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi- jednakże organ przyznający zasiłek może uzależnić jego przyznanie od spełnienia kryterium dochodowego. Prawo do większości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej można uzależnić od spełnienia kryterium dochodowego.
Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Wysokość pomocy:
Wysokość ustala w sposób uznaniowy organ przyznający pomoc, Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego (MZK, PKP, etc.)
Kto udziela pomocy: organ zarządzający jednostki samorządu terytorialnego- wójt, burmistrz, prezydent (lokalna komórka: GOPS, MOPS).

Zbieg z innymi źródłami pomocy:
Brak takiego zbiegu

4) opłata za składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o tą pomoc mógłby starać się tylko Pan bądź inna osoba zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, po spełnieniu dodatkowych przesłanek, które wskazuję poniżej.

Pomoc w formie opłacania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez GOPS/MOPS może zostać przyznane osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Ze świadczenia może skorzystać więc osoba, która zrezygnowała z zatrudnienia lub pozostaje na urlopie bezpłatnym z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Warunki, które należałoby wykazać we wniosku:
dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie może przekraczać 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami z rodziny musi stwierdzić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia do GOPS/MOPS.

Wysokość pomocy:
ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Kto udziela pomocy:
organ zarządzający jednostki samorządu terytorialnego- wójt, burmistrz, prezydent (lokalna komórka: GOPS, MOPS)

Zbieg z innymi źródłami pomocy:
brak takiego zbiegu


Uwaga: może Pan starać się o kilka źródeł pomocy pod warunkiem, iż nie będzie to powodowało żadnego zbiegu, którego występowanie sygnalizuję przy każdej z form pomocy.

Marek Gruchalski
Chcesz zadać pytanie naszemu prawnikowi? Prześlij je na adres: prawnik@podajdalej.lm.pl.
Odpowiedź zamieścimy na naszym forum.


agnieszka1
Komentarzy: 1
Komentarz
Opieka nad niepełnosprawną córką a dodatkowe świadczenia.
Odpowiedź #2: 21.05.2012, 13:21:36
Witam. Jestem obecnie na rencie Mam pełnoletnią niepełnosprawną córkę która jest na rencie socjalnej z powodu znacznej niepełnosprawności pobiera zasiłek pielęgnacyjny. Czy mogę w związku brakiem możliwości podjęcia dodatkowej pracy z powodu opieki nad córką starać się o świadczenie pielęgnacyjne lub inny dodatek ?
kukuska
Komentarzy: 1
Komentarz
rodzina zastępcza
Odpowiedź #1: 14.10.2011, 13:27:54
jakie zmiany od 2012r dla rodzin zastępczych spokrewnionych czy kursy trzeba bedzie przechodzic prosze o porade co bedzie zmianą ciocia
Użytkownik:
Hasło:
Zapomniałem hasła       Rejestracja